Line 14 Jianhua (Train Freight Station--Jianhua)
2018-06-29

Route A Jianhua (Train Freight Station--Jianhua)


Train Freight Station--Comprehensive Market--West Side of Changhong International Residential Area--South Side of Changhong International Residential Area--Dongfanghong Bridge--Pharmaceutical Factory--The Third Hospital of Mianyang--Furong Bridge--Gongqisi Petrol Station--Xianren Bridge--Mianyang Teachers¡¯ College--Mianyang Polytechnic--Fengjiadian--Gaoshiti--Boshuya--Kangxiangpu¡ªCanjianStop--Dongzikou--Zhaziku--Lijiaya--Yunjiaya--Zhangjiaya--Yangjiaya--Jianhua


Route B (Jianhua--Train Freight Station)


Jianhua--Yangjiaya--Zhangjiaya--Yunjiaya--Lijiaya--Zhaziku--Dongzikou--Canjian Stop--Kangxiangpu--Boshuya--Gaoshiti--Fengjiadian--Mianyang Polytechnic--Mianyang Teachers¡¯ College--First Section of Xianren Bridge--Gongqisi Petrol Station--Furong Bridge--The Third Hospital of Mianyang--Pharmaceutical Factory--Dongfanghong Bridge--South Side of Changhong International Residential Area--Chuanxibei Lighting Market--Train Freight StationSchedule: Summer (N/A) Winter (N/A)